Latest News
Slides from Steroid Biochemistry 2008 course (undergraduate studies of Medicine and Dental Medicine, Faculty of Medicine University of Ljubljana): first, second and third lecture.

Slides from Functional Genomics course: first, second and third lecture.

Slides from DNA-protein interactions – experimental approaches (graduate course of Genetics and Biotechnology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana): DPI-1a-2008-BF.pdf, DPI-2-2008-BF.pdf, DPI-3-2008-BF.pdf.

2012-05-07
 Biokemija steroidov

Biokemija steroidov

Naslov enote / predmeta / modula

Biokemija steroidov

Število ECTS kreditov

3

Kontaktne ure

Skupaj: 25
P: 15
S: 10

Stopnja

dodipl.

Letnik

1. in 2. letnik

Semester

2. – 4. semester

Študijski program

Medicina

Steber programa

Izbirni

Jezik

slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti se seznanijo z z osnovami kot tudi najnovejšimi dosežki na področju biokemije steroidov z biokemijskega in medicinskega vidika. Aktivno sodelujejo pri interaktivnih predavanjih in pripravijo in javno zagovarjajo seminarsko nalogo iz aktualne problematike.

Opis vsebine

Steroidi kot signalne molekule

 • ponovitev strukture in funkcij;
 • molekularni mehanizem delovanja: steroidi kot ligandi jedrnih receptorjev;
 • vloge steroidov pri človeku v različnih razvojnih obdobjih (embriogeneza, puberteta, nosečnost, staranje).

Neravnovesje steroidov in obolenja pri človeku

 • biokemijske osnove ateroskleroze in nevrodegenerativnih obolenj;
 • obolenja, povezana z napakami steroidnih jedrnih receptorjev;
 • obolenja, povezana z neravnovesjem steroidnih hormonov, žolčnih kislin in vitamina D.

Steroidi kot zdravila

 • kontracepcijska sredstva, kortikosteroidi, anabolični steroidi;
 • pristopi funkcijske genomike za sledenje sistemskih učinkov steroidov pri človeku.

Temeljna literatura

 1. D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry (Worth Publishers, 2000, 2005) C.B. Niewoehner, Endocrine Pathophysiology (Fence Creek Publishing, 1998)
 2. D. Rozman and M.R. Waterman. Sterol synthesis. In: Genetics of steroid biosynthesis and function. Modern Genetics Book Series (R. Lathe, ed.), Harwood Academic publisher, UK 2002, pp 41- 55.
 3. Tekoča periodika in viri na spletu.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Biokemijska vloga endogenih steroidov v različnih fizioloških in patofizioloških stanjih ter poznavanje steroidov kot zdravil.

Uporaba

Dodatna temeljna znanja, ki študentu medicine omogočajo boljše razumevanje področja steroidov v fiziologijo, patofiziologiji, endokrinologiji in repordukcijski medicini.

Refleksija

Lastno (preverljivo) razumevanje teoretičnih znanj, izkušnja lastne, javno zagovarjane seminarske naloge

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet

Povezava s fiziologijo, patofiziologijo, endokrinologijo in reprodukcijsko medicino.

Metode poučevanja in učenja

Interaktivna predavanja, kjer so vsebine predhodno dostopne na spletni strani. Mentorsko kontaktno delo učitelja s študenti pri pripravi seminarskih nalog. Individualno delo študentov pri študiju in pripravi seminarskih nalog.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Izbirni predmet Biokemija steroidov lahko vpišejo študenti 1.in 2. letnika, kot tudi višjih letnikov študija Medicine. Pogoj za vključitev v opravljanje predmeta so opravljene vaje iz predmeta Biokemija I.

Predmet se bo izvajal vsako leto pozaključenih predavanjih iz predmeta Biokemije I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Sodelovanje na interaktivnih predavanjih in zaključni kolokvij – 50% ocene. Seminarska naloga – 50% ocene. Pozitivna ocena zd(6) je zahteva 55% točk.

Metode evalvacije kakovosti

Samoocenjevanje, študentska anketa

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Damjana Rozman, Inštitut za biokemijo in Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe, Medicinska fakulteta UL

PROSOJNICE S PREDAVANJ 2012

Prosojnice so dosegljive tukaj: prvo, drugo, tretje a, tretje b, četrto, peto in šesto predavanje.
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.